بررسی سطح سرمی رسپتورترانسفرین در مبتلایان به بیماری بتاتالاسمی

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

تالاسمی اختلال کمی هموگلوبین است که بدلیل نقص در کروموزوم شماره 11 حادث میشود. از عوارض این بیماری کم‌خونی و افزایش بار آهن بصورت مزمن است . برای ارزیابی افزایش آهن در این بیماران از بخش ذخیره‌ای آهن استفاده میشود. در این بررسی بدنبال ارزیابی آهن جاری به بررسی رسپتورترانسفرین سرم در این بیماران پرداختیم. بررسیها نشان داد که در بیماران مبتلا به تالاسمی رسپتورترانسفرین بشدت افزایش می‌یابد. اما دلیل افزتیش بدرستی مشخص نیست با لحاظ کردن جمیع عوامل به این نتیجه رسیدیم که رسپتورترانسفرین استاندارد طلایی در ارزیابی آهن جاری بیماران مبتلا به تالاسمی شدید نمیباشد.

بررسی میزان شیوع سوءتغذیه در شیرخواران 6-24 ماهه بستری شده در بخش کودکان بیمارستان شماره یک کرمان

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

سوء تغذیه یکی از مسائل مهم بهداشتی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است و می‌تواند عوارض نامطلوبی بر سلامت جسمی و فکری کودکان داشته باشد و نیز زمینه‌ساز عفونت‌های مختلف باشد. هدف از این تحقیق بررسی شیوع سوء تغذیه در شیرخواران 6-24 ماهه بستری شده در بخش کودکان بیمارستان شماره یک دانشکده پزشکی کرمان بوده است . بدین منظور در یک بررسی مقطعی و توصیفی-تحلیلی در مدت یک سال قد و وزن 560 شیرخوار 6-24 ماهه که بستری شده بودند با قد و وزن 496 شیرخوار همسال آنها که برای کنترل سلامتی ماهیانه به مراکز بهداشتی مراجعه می‌نمود، مقایسه شد. با استفاده از روش‌های وزن برای سن (گومز)، وزن برای قد (واترلو) و قد برای سن (معیار دیگر واترلو) وضعیت تغذیه‌ای دو گروه-ارزیابی گردید. از شیرخواران بستری شده 43/4 درصد دختر و 56/6 پسر بودند و در گروه کنترل درصد شیرخواران دختر و پسر به ترتیب 39/5 درصد و 60/5 درصد بود. شیوع سوءتغذیه در دو گروه بیمار و کنترل بر اساس روش گومز به ترتیب 76/2 و 60/5 درصد (P<0.0001)، براساس روش واترلو (وزن برای قد) 74/7 و 57/5 درصد (P<0.0001) و بر اساس معیار دیگر واترلو (قد برای سن) 40/7 درصد و 41 درصد (P>0.23) بود. بر اساس روش واترول (وزن برای قد) میزان سوء تغذیه در پسران گروه بیمار (81/2 درصد9 به صورت معنی‌داری بیش از دختران (65ˆ5 درصد) بود (P<0.05). میزان تحصیلات مادر، رتبه تولد، شغل پدر و مادر نقش مهمی در میزان سوء تغذیه داشتند. ولی ارتباط معنی‌داری بین شیوع سوءتغذیه و مصرف شیرخشک یا شیر مادر پیدا نشد. بیشترین موارد سوءتغذیه در شیرخواران مبتلا به بیماریهای قلبی، تنفسی، اسهایل و عفونت ادراری دیده شد. بنابراین با توجه به این حقیقت که سوء تغذیه می‌تواند زمینه‌ساز ابتلا به سایر عفونت‌ها باشد و شانس بستری شدن را افزایش دهد، پیشنهاد می‌شود که تمام شیرخواران بستری شده با استفاده از معیارهای تن‌سنجی و طبقه‌بندی تغذیه‌ای از نظر سوءتغذیه نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.

ارزیابی یک روش مستقیم، جهت برآورد نیاز متابولیک بیماران بخش مراقبت‌های ویژه

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

امروزه با توجه به تغذیه و استفاده از روشهای دقیق جهت برآورد نیازهای متابولیک در بیماران، خصوصا بیماران تحت مراقبتهای ویژه اهمیت فراوانی یافته است . بطوریکه این توجه یکی از شاخصهای کیفیت مراقبت محسوب می‌شود. این تحقیق از نوع Prospective None-randpmized cohort study می‌باشد. و روی 76 بیمار بزرگسلا (بالای 18 سال) که حداقل 3 روز در IUD بستری بوده‌اند و طی مدت اقامت در IUD تنها از طریق روشهای حمایتی، تغذیه شده‌اند، انجام گرفته است . محدوده سنی بیماران تحت مطالعه 18-83 سال و میانگین آن 52/87 +- 19/84 بوده است . مطالعه در بخش مراقبت‌های ویژه جنرال بیمارستان دکتر شریعتی انجام گرفته است . و 17 درصد بیماران تحت مطالعه Surgical و 83 درصد، Medical بوده‌اند. از کل جمعیت تحت مطالعه، 37 درصد در تمام مدت بستری در IUD، صرفا تغذیه Parenteral داشته‌اند. (TPN) 54 درصد بیماران، حداکثر از روز دوم اقامتشان در بخش از دو روش تغذیه‌ای Enteral و (PPN) parenteral سود جسته‌اند. و 9 درصد باقیمانده، حداکثر 3 روز اول اقامت خویش را در بخش تحت TPN بوده‌اند و پس از آن به علت بهبود وضعیت گوارشی در کنار روش Parrenteral از روش Enteral هم استفاده کرده‌اند. روشی که جهت برآورد نیازهای کالریک بیماران استفاده شده است ، معادله تعدیل شده هریس - بندیکت می‌باشد. و نتایج حاکی از آن است که بیماران تحت TPN بطور متوسط 17/44 +- 9/12 درصد از نیازهای کالریک برآورد شده را دریافت نموده‌اند و بیمارانی که همزمان با دو روش EN و PPn تغذیه شده‌اند نیز بطور متوسط 61/14 +- 32/37 نیازهای خود را دریافت کرده‌آند. پروتئین مورد نیاز بیماران تحت مطالعه، با توجه به وضعیت بیماری و استرس آنها بین 0/6 - 2/5 g/kg/day برآورد شد. که در این مورد نیز بیماران تحت TPN، بطور متوسط 3/17 +- 8/99 درصد و بیماران تحت EN + PPN، بطور متوسط 27/34 +- 21/01، از میزان نیاز خود را دریافت کرده‌اند. در ضمن با افزایش مدت اقامت بیمار در بخش ، توجه به دریافت غذایی وی بیشتر شده است . نتایج مرتبط با تعیین و خامت حال بیمار با روش APACHE Score II نشان می‌دهد که APACHE Scor بیماران در 24 ساعت اول اقامت آنان در IUD بین 5 الی 37 و میانگین آن 21/67 +- 8/21 می‌باشد. محاسبات آماری نشان داد که با افزایش APACHE Score بیماران بطور معنی‌داری به میزان مرگ و میر افزوده شده است . (P<0>

بررسی آلودگیهای حاصل از مزارع تولید ماهی قزل‌آلا بر روی کیفیت آب و تنوع زیستی کفزیان (پنتوزما) رودخانه دوهزار تنکابن و نقش خودپالایی آن

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

یکی از وقایع مهم در بوم سازکان آبی مطالعه اثرات آلاینده‌ها بر روی کیفیت فیزیکو شیمیایی آب و تنوع زیستی کف‌زیان رودخانه‌ها و همچنین میزان توانایی خودپالایی رودخانه‌ها در رفع و کاهش این آلودگیها می‌باشد. در این رابطه بررسی نقش پساب کارگاههای پرورش ماهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . انجام چنین مطالعاتی برای برنامه‌ریزیهای جامع و دارزمدت بوم سازکان آبی ضرورت دارد. این پژوهش کاربردی می‌تواند برای مدیریت بهینه رودخانه‌ها و استفاده از آنها برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

برآورد ضریب بازگشت شیلات ، ماهیان خاویاری

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

ارزش بسیار زیاد ماهیان خاویاری و نیز نقش خاویار در اقتصاد منطقه و کشور یکی از مهمترین دلایل انتخاب طرح فوق می‌باشد. از آنجائی که تاکنون مطالعه مدونی در ارتباط با تعیین ضریب بازگشت شیلاتی بچه ماهیان خاویاری در ایران صورت نگرفته است و نظر به اینکه از لحاظ تحقیقات شیلاتی تعیین ضریب بازگشت ماهیان رهاسازی شده و نیز بررسی روند رشد آنها بسیار حائز اهمیت می‌باشد لذا علامت‌گذاری بچه ماهیان و تعیین ضریب بازگشت و رشد، در بازسازی ذخایر امری بسیار مهم خواهد بود و می‌توان متعاقب آن از لحاظ اقتصادی فعالیت ارزیابی ذخایر را مورد بررسی قرار داد.

ارزیابی ذخائر کفزیان، صید ژال کف به روش مساحت جاروب شده در آبهای استان هرمزگان

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

به منظرو فرانگری (Monitoring) میزان زیتوده برآورد شده در سال گذشته که با همین روش (Swept area) انجام شده است یک کشت در فصل پائیز در نظر گرفته شده است تا بدین طریق بتوان میزان تغییرات CPUA,CPUE را دنبال نمود. در این پروژه همه موارد و روشهای بررسی مشابه قبلی پیش‌بینی شده تا نتایج قابل قیاس باشند.

بررسی مراحل رشد برخی گیاهان داروئی و معطر در منطقه “کلیمایی” کرج

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

این طرح به بررسی مراحل مختلف کشت برخی از گیاهان دارویی در منطقه آب و هوایی کرج و ارزیابی تفیکی آن‌ها می‌پردازد. این گیاهان عبارتند از: - نعناع فلفلی (Mentha piperita) - آتروپا (Atropa belladonna) - کرچک (Ricinus Communis) - دیژیتالیس (Digitalis Lanata) - رازیانه (Foeniculum) - سداب (Ruta gravolens) - زیره (Carum carvi) - بادرنجبوبه (Melissa officinalis) - داتوره (Datura stramonium) و ... علاوه بر این طرح کلکسیون‌هایی از گیاهان دارویی و معطر ایجاد شد.

ارزیابی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و تاریخ کشت چهار گیاه دارویی مهم

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

طرح تحقیقاتی مذکور به دو بخش آزمایشگاهی و مزرعه‌ای تقسیم می‌شود. در بخش آزمایشگاهی با استفاده از اتافکسرشد conviron درجه حرارتهای مختلف 2 تا 26 درجه سانتیگراد با فواصل چهار درجه بزودی درصد جوانه‌زنی و سرعت جوانه‌زنی چهار گیاه دارویی تعیین می‌شود. هدف از این قسمت تعیین بهترین درجه حرارت جوانه‌زنی است سپس با پیدا کردن درجه حرارت مطلوب جوانه‌زنی در درجه حرارت ثابت برای هر یک از گیاهان تیماربندی شوری و خشکی اعمال می‌شود تا آستانه عمل شوری و خشکی برای جوانه‌زنی مشخص شود. در بخش کارهای مزرعه‌ای با کشت گیاهان دارویی مذکور در تاریخ‌های کشت مختلف می‌توان بهترین تاریخ کشت را برای رسیدن به حداکثر ماده خشک اقتصادی و حداکثر مواد موثره مشخص کرد. روش‌های کشت بصورت جوی و پشته خواهد بود که تمام گیاهان به دو صورت کشت پاییزه و کشت بهاره کاشته خواهند شد. عملیات داشت متداول بوده و برداشت در زمان مقتضی صورت می‌گیرد و تعیین بهترین مواد موثره آنها انجام شود.

مقایسه و ارزیابی تاثیر چنددارویی متداول در مبارزه با واروازیس کلنی‌های زنبوز عسل و مقایسه با چند ترکیب دارویی از گیاهان دارویی

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

در سالهای اخیر داروهای مختلفی جهت مبارزه با کنه واروآ در ایران مصرف شده است که از میزان تاثیر آنها بر روی انگل اطلاع دقیقی در دسترس نمی‌باشد. همچنین میزان مقاومت انگل نسبت به داروهای متداول کنونی هم بررسی نگردیده است . در این تحقیق تاثیر حداقل شش داروی شیمیایی متداول و چهار ترکیب دارویی از گیاهان دارویی موثر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و نتایج آن در زنبورستانها اعمال و بهترین و موثرترین انتخاب آنها خواهد شد.

شناسایی ویژگی های برش های سنگین ‏‎C1+‎‏ : ارزشیابی روش نوین ‏‎SPM‎‏ با به کارگیری معادله حالت نوین ‏‎MNM‎‏

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

توانایی روش نوین شناسایی ویژگی های ‏‎C7+‎‏ شریعتی - پیترز - مشفقیان 1999 ‏‎(SPM)‎‏ با به کارگیری یک معادله حالت ‏‎(EOS)‎‏ نوین دو فراسنجه ای ارزیابی شده است. این روش بر گزینش ساختار پارافین - نفتین -آروماتیک ‏‎(PNA)‎‏ برش استوار است. فرانسجه های ورودی روش، چگالی، جرم مولکولی و نقطه ی جوش بهنجار برش سنگین می باشند. بن مایه این روش جدا از روش های فراگیر ساختار مجازی و ترمودینامیک پیوسته می باشد. در این روش، برش انبوه ‏‎C7+‎‏ به یک سری گونه های مولکولی شناخته شده هیدروکربوری بخش می شود. معادله نوین به کارگرفته شده در شناسایی ساختار ‏‎PNA‎‏ برش، معادله ی گسترش یافته نصری فر - مشفقیان 2002 ‏‎(MNM)‎‏ است. این معادله، پهنه گسترده ای از هیدروکربورها از متان تا نرمال اکتاکوسین را پوشش می دهد. پس از گزینش ساختار مولکولی ‏‎C7+‎‏، معادله های ‏‎MNM‎‏، ‏‎1976 PR‎‏ و ‏‎1972 SRK‎‏ برای پیش بینی رفتارهای فازی آمیزه های در بردارنده آن به کار گرفته شده اند. معادله های ‏‎SRK ‎‏ و ‏‎PR‎‏ از آن جا که کاربرد گسترده و فراوانی در صنعت دارند و برای ارزیابی بیشتر پیش بینی های معادله ی ‏‎MNM‎‏ برگزیده شده اند. برش های سبک و سنگین نفتی و نمونه های مایع گازی گوناگونی برگرفته شده از پژوهش نامه ها بررسی شده اند و بر این پایه، توانایی روش در برابر دیگر روش ها ارزیابی شده است. آمیزه های بررسی شده را شریعتی و همکاران نیز در ‎‏1999 و 2001 برای ارزیابی روش ‏‎SPM‎‏ بر پایه معادله ی گروه اشتراکی ‏‎1989 CORGC‎‏ به کار بردند. کارکرد معادله ‏‎MNM‎‏، هم در گزینش ساختار ‏‎C7+‎‏ و هم در پیش بینی رفتار فازی آمیزه های در بردارنده آن، در برابر معادله ‏‎CORGC‎‏ ارزیابی شده است. روش پیشگام ‏‎1982 Maddox-Erbar‎‏ نیز برای شناسایی ویژگی های ‏‎C7+‎‏ بکار رفته است. در این روش، همبستگی ‏‎Hopke‎‏ و ‏‎1974 Lin‎‏ برای شناسایی ساختار ‏‎PNA‎‏ برش به کار برده شده است. دستاورد به کارگیری این روش در پیش بینی رفتارهای فازی آمیزه های بررسی شده به کمک معادله ‏‎SRK‎‏ از توانایی بسیار پائینی در برابر پاسخ های روش پیشنهادی ‏‎(MNM-SPM)‎‏ برخوردار است. ارزیابی روش پیشنهاد شده در برابر روشهای گسترده ساختار مجازی و ترمودینامیک پیوسته و به ویژه پیش بینی رفتار های فازی در فشارهای بالا و دماهای بالا و نیز در گستره های پیچیده هیدروکربوری ‏‎(Regions Complicated)‎‏ با میدان فراریت ‏‎(Volatility)‎‏ زیاد هم چون گستره های نزدیک بحرانی ‏‎(Critical point)‎‏ و چگالش وارون ‏‎(Retrograde condensation)‎‏، توانایی های بسیار بالای روش در بازگزاری ویژگی های ‏‎C7+‎‏ را نشان می دهد. افزون بر آن، روش به پیچیدگی ساختار ‏‎(Complexity)‎‏ برش بستگی ندارد و سامانه های پیچیده با شمار زیاد جزوهای هیدروکربوری را به همان خوبی آمیزه های ساده بازگزاری می کند.