ارزیابی یک روش مستقیم، جهت برآورد نیاز متابولیک بیماران بخش مراقبت‌های ویژه

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

امروزه با توجه به تغذیه و استفاده از روشهای دقیق جهت برآورد نیازهای متابولیک در بیماران، خصوصا بیماران تحت مراقبتهای ویژه اهمیت فراوانی یافته است . بطوریکه این توجه یکی از شاخصهای کیفیت مراقبت محسوب می‌شود. این تحقیق از نوع Prospective None-randpmized cohort study می‌باشد. و روی 76 بیمار بزرگسلا (بالای 18 سال) که حداقل 3 روز در IUD بستری بوده‌اند و طی مدت اقامت در IUD تنها از طریق روشهای حمایتی، تغذیه شده‌اند، انجام گرفته است . محدوده سنی بیماران تحت مطالعه 18-83 سال و میانگین آن 52/87 +- 19/84 بوده است . مطالعه در بخش مراقبت‌های ویژه جنرال بیمارستان دکتر شریعتی انجام گرفته است . و 17 درصد بیماران تحت مطالعه Surgical و 83 درصد، Medical بوده‌اند. از کل جمعیت تحت مطالعه، 37 درصد در تمام مدت بستری در IUD، صرفا تغذیه Parenteral داشته‌اند. (TPN) 54 درصد بیماران، حداکثر از روز دوم اقامتشان در بخش از دو روش تغذیه‌ای Enteral و (PPN) parenteral سود جسته‌اند. و 9 درصد باقیمانده، حداکثر 3 روز اول اقامت خویش را در بخش تحت TPN بوده‌اند و پس از آن به علت بهبود وضعیت گوارشی در کنار روش Parrenteral از روش Enteral هم استفاده کرده‌اند. روشی که جهت برآورد نیازهای کالریک بیماران استفاده شده است ، معادله تعدیل شده هریس - بندیکت می‌باشد. و نتایج حاکی از آن است که بیماران تحت TPN بطور متوسط 17/44 +- 9/12 درصد از نیازهای کالریک برآورد شده را دریافت نموده‌اند و بیمارانی که همزمان با دو روش EN و PPn تغذیه شده‌اند نیز بطور متوسط 61/14 +- 32/37 نیازهای خود را دریافت کرده‌آند. پروتئین مورد نیاز بیماران تحت مطالعه، با توجه به وضعیت بیماری و استرس آنها بین 0/6 - 2/5 g/kg/day برآورد شد. که در این مورد نیز بیماران تحت TPN، بطور متوسط 3/17 +- 8/99 درصد و بیماران تحت EN + PPN، بطور متوسط 27/34 +- 21/01، از میزان نیاز خود را دریافت کرده‌اند. در ضمن با افزایش مدت اقامت بیمار در بخش ، توجه به دریافت غذایی وی بیشتر شده است . نتایج مرتبط با تعیین و خامت حال بیمار با روش APACHE Score II نشان می‌دهد که APACHE Scor بیماران در 24 ساعت اول اقامت آنان در IUD بین 5 الی 37 و میانگین آن 21/67 +- 8/21 می‌باشد. محاسبات آماری نشان داد که با افزایش APACHE Score بیماران بطور معنی‌داری به میزان مرگ و میر افزوده شده است . (P<0>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *