مفهوم لغوی قرارداد

عقد در لغت به معناي بستن دو چيز است به يكديگر به نوعي كه جدا شدن يكي از ديگري سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ريسمان و نخ به ريسمان و نخ ديگري كه از هم منفك نگردند و با يكديگر تلازم و پيوستگي پيدا كنند . از اينرو علماي علم لغت در تعريف لغوي عقد را مقابل حلّ به معناي گشودن بكار برده اند .
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقيضُ الحُلِّ.
و حل و عقده يعني گشودن و بستن كنايه از انجام دادن امور است و همچنين عقد به معناي بستن ريسمان و بيع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البيعُ و العُهدُ يُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)
عقد در لغت به معني بستن و گره زدن آمده و جمع آن كلمه «عقود» است .
گفتار دوم-مفهوم فقهی
عقد به معنای عهد یا عهد مؤکد است و به عبارت دیگر موجودی اعتباری که در آن الزام و التزام نهفته است در معنای دیگری عقد عبارت است از تعهد و معاهده شخص با شخص دیگری در امری از امور است خواه این امر امور مالی باشد (مثل معاوضات) و خواه از امور غیر مالی (مثل نکاح)، که با انعقاد عقد (قرارداد) آن امر در عالم اعتبار حاصل و آثارش بر آن مترتب می‌شود.  

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

گفتار سوم-مفهوم حقوقی قرارداد
عقد یا قرارداد عمل حقوقی است که به توافق صورت می گیرد . نمایندگان دو نفع متضاد برای رسیدن به هدفی خاص برای خود بر سر یک راه مشترک برای رسیدن به این هدف با هم به توافق می رسند همین توافق اراده ها را عقد یا قرارداد می گویند. ماده 183 ق م عقد را این چنین تعریف می کند"عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد". بسیاری از حقوق دانان از جمله دکتر صفایی و دکتر شهیدی معتقدند این تعریف از ماده1101 قانون مدنی فرانسه اخذ شده است .به همین دلیل همان ایراداتی که در ماده 1101 هست به ماده 183 قانون مدنی نیز وارد دانسته اند.تعریف عقد قانونگذار فرانسه در ماده1101 می گوید"عقد عبارت ازآنکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگرتعهد به انتقال مال ،انجام کار یا عدم انجام کاری نمایند یا مورد قبول آنها باشد.در بدو امر قانونگذار فرانسه بهتر عمل کرده و جزئی تر اما ماده 183 قانون مدنی ما کلی تر بیان شده است. تفاوت ماهوی این دو ماده به کلمه ی تعهد بر می گردد. با توجه به تحلیل و بررسی در ماده 1101 قانون مدنی فرانسه و همچنین از عبارت های یک نویسنده فرانسوی به نام پوتیه اخذ شده که دارای یک کتاب با نام حقوق تعهدات و پدر حقوق تعهدات نامیده می شود. به نظر می رسد ایراداتی به این ماده وارد شده است :
1-قانونگذار فرانسوی تنها تعریف عقد عهدی را بیان کرده است و به این ترتیب عقد تملیکی از شمول این تعریف خارج است( با توجه به کلمه تعهد)
2-قانونگذار فرانسوی تنها به تعریف عقد مالی پرداخته است و عقد غیرمالی چون نکاح را این تعریف شامل نمی شود. با توجه به کلمه حق که تقسیم می شود به حق مالی و حق غیر مالی که حق مالی شامل حق عینی (حق مالکیت ،حق انتفاع و حق ارتفاق) و حق دینی شامل(تعهد به انتقال مال ، تعهد با انجام کار، تعهد به عدم انجام کار می شود و حق غیر مالی شامل حق زوجیت و ابوت ...می شود. بنابراین از دیدگاه قانونگذار فرانسوی اول اینکه عقد وسیله ایجاد حق مالی است نه وسیله اجرای حق غیر مالی دوم اینکه در این ماده قانونگذارفرانسوی تنها به تعریف عقد یک تعهدی با عقد غیر معوض پرداخته است زیرا با توجه به تعهد یک شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر که انگار تعهد از یک طرف،و طرف مقابل تعهدی نمی کند.
سپس به بررسی و تحلیل ماده 183 قانون مدنی ایران می پردازیم که:
1-ماده 183 ایراد آن این است که عقد تنها شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را شامل نمی شود. چرا که درعقد تملیکی برخورد دو اراده بر ایجاد عقد به تنهایی کافی است و ماهیت حقوقی آن انتقال مالکیت است در صورتی که عقد عهدی هنگامی که دو اراده به هم برخورد می کنند زمانی که این ماهیت را بررسی می کنیم در آن تعهد به انتقال مالکیت می بینیم.
2- با توجه به تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی ایران عبارت "تعهد امری" امده که شامل عقد مالی و عقد غیرمالی می شود که به نظر می رسد ایراد دوم که در ماده 1101 وارد است وارد نیست.
3-ایراد سوم نیز آن را عقد یک تعهدی یا غیر معوض دانسته است
4-ایراد چهارم این است که شخص حقوقی را در نظر نگرفته است با آوردن کلمه نفر تنها شخص حقیقی را شامل می شود.در نتیجه به بررسی ایرادات ذکر شده در بالا می پردازیم.
الف- بررسی ایراد دوم:
"العقد عباره عن تعهد الشخص مع الاخر فی امر من الامور سواء اکان ذلک امر، امرا" مالیا" کباب المعاوضات او امرا" غیرمالی کباب النکاح حینما ان الزوجه تتعهد ان تکون زوجه و ینقبل الزوج. به نظر می رسد با توجه به اینکه در خود جمله اشاره به مالی و غیرمالی شده پس ایراد دوم هم وارد نیست.
ب- بررسی ایراد سوم:
با توجه به کلمه مع الاخر(با دیگری) و تعهد الشخص در جمله ایراد سوم هم وارد نیست.
ج - بررسی ایراد اول:
عقد عبارت از جوش خوردن دو اراده که می تواند معاوضی یا غیرمعاوضی باشداین تعریف به اثر نیست بلکه به ماهیت است. در اینجا نویسنده تعهد را به معنای عقد آورده ،برخورد دو اراده که اثر آن بعدا ظاهر می شود. و تعهد را به عنوان اثر عقد نیاورده. به نظر می رسد قانونگذار در تعریف فقط به برخورد دو اراده توجه کرده و به ایجاد تعهد وارد نشده که عقد عهدی یا تملیکی را درگیرد. اگر تعهد را در ماده 183 قانون مدنی برخورد دو اراده بدانیم بنابراین از فقه گرفته شده و ایراد اول هم نیز وارد نیست.

re

چكيده
در فصل اول به معرفي سيگنال صوت و روشهاي توليد آن مي پردازيم.
در فصل دوم اين پايان نامه، بلوك دياگرام مربوط به ساختار Audio Equolaizer و توضيحي مختصر در باره نحوه كار آن را خواهيم ديد.
در فصل دوم، تعريف فيلتر و سنتز مدار و همچنين معرفي پارامترهاي فيلتر را مي‌آوريم فصل چهارم، دو تقريب معروف چبي شف و باتر ورث را به اختصار توضيح ميدهد. سپس در فصل پنجم و ششم، پس از مقايسه فيلترهاي فعال و غير فعال، استفاده از تقويت كننده عملياتي را در فيلترهاي فعال بالاگذر و پائين گذر و ميان گذر خواهيم ديد.
و پس از آن
 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.netقیمت: 100 تومان

بررسی سطح سرمی رسپتورترانسفرین در مبتلایان به بیماری بتاتالاسمی

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

تالاسمی اختلال کمی هموگلوبین است که بدلیل نقص در کروموزوم شماره 11 حادث میشود. از عوارض این بیماری کم‌خونی و افزایش بار آهن بصورت مزمن است . برای ارزیابی افزایش آهن در این بیماران از بخش ذخیره‌ای آهن استفاده میشود. در این بررسی بدنبال ارزیابی آهن جاری به بررسی رسپتورترانسفرین سرم در این بیماران پرداختیم. بررسیها نشان داد که در بیماران مبتلا به تالاسمی رسپتورترانسفرین بشدت افزایش می‌یابد. اما دلیل افزتیش بدرستی مشخص نیست با لحاظ کردن جمیع عوامل به این نتیجه رسیدیم که رسپتورترانسفرین استاندارد طلایی در ارزیابی آهن جاری بیماران مبتلا به تالاسمی شدید نمیباشد.

بررسی میزان شیوع سوءتغذیه در شیرخواران 6-24 ماهه بستری شده در بخش کودکان بیمارستان شماره یک کرمان

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

سوء تغذیه یکی از مسائل مهم بهداشتی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است و می‌تواند عوارض نامطلوبی بر سلامت جسمی و فکری کودکان داشته باشد و نیز زمینه‌ساز عفونت‌های مختلف باشد. هدف از این تحقیق بررسی شیوع سوء تغذیه در شیرخواران 6-24 ماهه بستری شده در بخش کودکان بیمارستان شماره یک دانشکده پزشکی کرمان بوده است . بدین منظور در یک بررسی مقطعی و توصیفی-تحلیلی در مدت یک سال قد و وزن 560 شیرخوار 6-24 ماهه که بستری شده بودند با قد و وزن 496 شیرخوار همسال آنها که برای کنترل سلامتی ماهیانه به مراکز بهداشتی مراجعه می‌نمود، مقایسه شد. با استفاده از روش‌های وزن برای سن (گومز)، وزن برای قد (واترلو) و قد برای سن (معیار دیگر واترلو) وضعیت تغذیه‌ای دو گروه-ارزیابی گردید. از شیرخواران بستری شده 43/4 درصد دختر و 56/6 پسر بودند و در گروه کنترل درصد شیرخواران دختر و پسر به ترتیب 39/5 درصد و 60/5 درصد بود. شیوع سوءتغذیه در دو گروه بیمار و کنترل بر اساس روش گومز به ترتیب 76/2 و 60/5 درصد (P<0.0001)، براساس روش واترلو (وزن برای قد) 74/7 و 57/5 درصد (P<0.0001) و بر اساس معیار دیگر واترلو (قد برای سن) 40/7 درصد و 41 درصد (P>0.23) بود. بر اساس روش واترول (وزن برای قد) میزان سوء تغذیه در پسران گروه بیمار (81/2 درصد9 به صورت معنی‌داری بیش از دختران (65ˆ5 درصد) بود (P<0.05). میزان تحصیلات مادر، رتبه تولد، شغل پدر و مادر نقش مهمی در میزان سوء تغذیه داشتند. ولی ارتباط معنی‌داری بین شیوع سوءتغذیه و مصرف شیرخشک یا شیر مادر پیدا نشد. بیشترین موارد سوءتغذیه در شیرخواران مبتلا به بیماریهای قلبی، تنفسی، اسهایل و عفونت ادراری دیده شد. بنابراین با توجه به این حقیقت که سوء تغذیه می‌تواند زمینه‌ساز ابتلا به سایر عفونت‌ها باشد و شانس بستری شدن را افزایش دهد، پیشنهاد می‌شود که تمام شیرخواران بستری شده با استفاده از معیارهای تن‌سنجی و طبقه‌بندی تغذیه‌ای از نظر سوءتغذیه نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.

ارزیابی یک روش مستقیم، جهت برآورد نیاز متابولیک بیماران بخش مراقبت‌های ویژه

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

امروزه با توجه به تغذیه و استفاده از روشهای دقیق جهت برآورد نیازهای متابولیک در بیماران، خصوصا بیماران تحت مراقبتهای ویژه اهمیت فراوانی یافته است . بطوریکه این توجه یکی از شاخصهای کیفیت مراقبت محسوب می‌شود. این تحقیق از نوع Prospective None-randpmized cohort study می‌باشد. و روی 76 بیمار بزرگسلا (بالای 18 سال) که حداقل 3 روز در IUD بستری بوده‌اند و طی مدت اقامت در IUD تنها از طریق روشهای حمایتی، تغذیه شده‌اند، انجام گرفته است . محدوده سنی بیماران تحت مطالعه 18-83 سال و میانگین آن 52/87 +- 19/84 بوده است . مطالعه در بخش مراقبت‌های ویژه جنرال بیمارستان دکتر شریعتی انجام گرفته است . و 17 درصد بیماران تحت مطالعه Surgical و 83 درصد، Medical بوده‌اند. از کل جمعیت تحت مطالعه، 37 درصد در تمام مدت بستری در IUD، صرفا تغذیه Parenteral داشته‌اند. (TPN) 54 درصد بیماران، حداکثر از روز دوم اقامتشان در بخش از دو روش تغذیه‌ای Enteral و (PPN) parenteral سود جسته‌اند. و 9 درصد باقیمانده، حداکثر 3 روز اول اقامت خویش را در بخش تحت TPN بوده‌اند و پس از آن به علت بهبود وضعیت گوارشی در کنار روش Parrenteral از روش Enteral هم استفاده کرده‌اند. روشی که جهت برآورد نیازهای کالریک بیماران استفاده شده است ، معادله تعدیل شده هریس - بندیکت می‌باشد. و نتایج حاکی از آن است که بیماران تحت TPN بطور متوسط 17/44 +- 9/12 درصد از نیازهای کالریک برآورد شده را دریافت نموده‌اند و بیمارانی که همزمان با دو روش EN و PPn تغذیه شده‌اند نیز بطور متوسط 61/14 +- 32/37 نیازهای خود را دریافت کرده‌آند. پروتئین مورد نیاز بیماران تحت مطالعه، با توجه به وضعیت بیماری و استرس آنها بین 0/6 - 2/5 g/kg/day برآورد شد. که در این مورد نیز بیماران تحت TPN، بطور متوسط 3/17 +- 8/99 درصد و بیماران تحت EN + PPN، بطور متوسط 27/34 +- 21/01، از میزان نیاز خود را دریافت کرده‌اند. در ضمن با افزایش مدت اقامت بیمار در بخش ، توجه به دریافت غذایی وی بیشتر شده است . نتایج مرتبط با تعیین و خامت حال بیمار با روش APACHE Score II نشان می‌دهد که APACHE Scor بیماران در 24 ساعت اول اقامت آنان در IUD بین 5 الی 37 و میانگین آن 21/67 +- 8/21 می‌باشد. محاسبات آماری نشان داد که با افزایش APACHE Score بیماران بطور معنی‌داری به میزان مرگ و میر افزوده شده است . (P<0>

بررسی آلودگیهای حاصل از مزارع تولید ماهی قزل‌آلا بر روی کیفیت آب و تنوع زیستی کفزیان (پنتوزما) رودخانه دوهزار تنکابن و نقش خودپالایی آن

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

یکی از وقایع مهم در بوم سازکان آبی مطالعه اثرات آلاینده‌ها بر روی کیفیت فیزیکو شیمیایی آب و تنوع زیستی کف‌زیان رودخانه‌ها و همچنین میزان توانایی خودپالایی رودخانه‌ها در رفع و کاهش این آلودگیها می‌باشد. در این رابطه بررسی نقش پساب کارگاههای پرورش ماهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . انجام چنین مطالعاتی برای برنامه‌ریزیهای جامع و دارزمدت بوم سازکان آبی ضرورت دارد. این پژوهش کاربردی می‌تواند برای مدیریت بهینه رودخانه‌ها و استفاده از آنها برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

برآورد ضریب بازگشت شیلات ، ماهیان خاویاری

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

ارزش بسیار زیاد ماهیان خاویاری و نیز نقش خاویار در اقتصاد منطقه و کشور یکی از مهمترین دلایل انتخاب طرح فوق می‌باشد. از آنجائی که تاکنون مطالعه مدونی در ارتباط با تعیین ضریب بازگشت شیلاتی بچه ماهیان خاویاری در ایران صورت نگرفته است و نظر به اینکه از لحاظ تحقیقات شیلاتی تعیین ضریب بازگشت ماهیان رهاسازی شده و نیز بررسی روند رشد آنها بسیار حائز اهمیت می‌باشد لذا علامت‌گذاری بچه ماهیان و تعیین ضریب بازگشت و رشد، در بازسازی ذخایر امری بسیار مهم خواهد بود و می‌توان متعاقب آن از لحاظ اقتصادی فعالیت ارزیابی ذخایر را مورد بررسی قرار داد.

ارزیابی ذخائر کفزیان، صید ژال کف به روش مساحت جاروب شده در آبهای استان هرمزگان

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

به منظرو فرانگری (Monitoring) میزان زیتوده برآورد شده در سال گذشته که با همین روش (Swept area) انجام شده است یک کشت در فصل پائیز در نظر گرفته شده است تا بدین طریق بتوان میزان تغییرات CPUA,CPUE را دنبال نمود. در این پروژه همه موارد و روشهای بررسی مشابه قبلی پیش‌بینی شده تا نتایج قابل قیاس باشند.

بررسی مراحل رشد برخی گیاهان داروئی و معطر در منطقه “کلیمایی” کرج

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

این طرح به بررسی مراحل مختلف کشت برخی از گیاهان دارویی در منطقه آب و هوایی کرج و ارزیابی تفیکی آن‌ها می‌پردازد. این گیاهان عبارتند از: - نعناع فلفلی (Mentha piperita) - آتروپا (Atropa belladonna) - کرچک (Ricinus Communis) - دیژیتالیس (Digitalis Lanata) - رازیانه (Foeniculum) - سداب (Ruta gravolens) - زیره (Carum carvi) - بادرنجبوبه (Melissa officinalis) - داتوره (Datura stramonium) و ... علاوه بر این طرح کلکسیون‌هایی از گیاهان دارویی و معطر ایجاد شد.

ارزیابی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و تاریخ کشت چهار گیاه دارویی مهم

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

طرح تحقیقاتی مذکور به دو بخش آزمایشگاهی و مزرعه‌ای تقسیم می‌شود. در بخش آزمایشگاهی با استفاده از اتافکسرشد conviron درجه حرارتهای مختلف 2 تا 26 درجه سانتیگراد با فواصل چهار درجه بزودی درصد جوانه‌زنی و سرعت جوانه‌زنی چهار گیاه دارویی تعیین می‌شود. هدف از این قسمت تعیین بهترین درجه حرارت جوانه‌زنی است سپس با پیدا کردن درجه حرارت مطلوب جوانه‌زنی در درجه حرارت ثابت برای هر یک از گیاهان تیماربندی شوری و خشکی اعمال می‌شود تا آستانه عمل شوری و خشکی برای جوانه‌زنی مشخص شود. در بخش کارهای مزرعه‌ای با کشت گیاهان دارویی مذکور در تاریخ‌های کشت مختلف می‌توان بهترین تاریخ کشت را برای رسیدن به حداکثر ماده خشک اقتصادی و حداکثر مواد موثره مشخص کرد. روش‌های کشت بصورت جوی و پشته خواهد بود که تمام گیاهان به دو صورت کشت پاییزه و کشت بهاره کاشته خواهند شد. عملیات داشت متداول بوده و برداشت در زمان مقتضی صورت می‌گیرد و تعیین بهترین مواد موثره آنها انجام شود.