re

چکیده
در فصل اول به معرفی سیگنال صوت و روشهای تولید آن می پردازیم.
در فصل دوم این پایان نامه، بلوک دیاگرام مربوط به ساختار Audio Equolaizer و توضیحی مختصر در باره نحوه کار آن را خواهیم دید.
در فصل دوم، تعریف فیلتر و سنتز مدار و همچنین معرفی پارامترهای فیلتر را می‌آوریم فصل چهارم، دو تقریب معروف چبی شف و باتر ورث را به اختصار توضیح میدهد. سپس در فصل پنجم و ششم، پس از مقایسه فیلترهای فعال و غیر فعال، استفاده از تقویت کننده عملیاتی را در فیلترهای فعال بالاگذر و پائین گذر و میان گذر خواهیم دید.
و پس از آنقیمت: 100 تومان

ارزیابی مطالعات زهکشی درمعدن مس سرچشمه

مشکلات ناشی ازحضور آب در حین عملیات معدنکار در معدن مس سرچشمه بخصوص زمانی که محدوده های استخراجی در ترازی پایین تر از سطح رودخانه سرچشمه قرار گیرند، اجرای یک طرح زهکشی موثر را اجتناب ناپذیر می سازد. در بررسی هر طرح زهکشی بالاخص در سرچشمه (به لحاظ عملکرد ساختارهای مختلف زمین شناسی و پیچیدگی رفتار آب در محدوده معدن) تعیین ویژگی های هیدرولوژیک و هیدروژئولوژیک منطقه از مهمترین مراحل مطالعات می باشد. در راستای این مطالعات کلیه اطلاعات هیدرولوژیکی ، هیدروژئولوژیکی ، و هیدروشیمیایی موجود همچون ریزش های جوی، چشمه ها، تغییرات کمی و کیفی آب در نقاط مختلف معدن جمع اوری گردید. سپس به کمک اطلاعاتی همانند نقشه های زمین شناسی و تکتونیکی و دیگر اطلاعات اکتشافی که قابلیت استنباط ویژگی های بالا را داشتند، تلاش گردید یک الگوی کلی از رفتار آب در محدوده معدن بدست آید. اطلاعات حین استخراج همچون آب موجود در جببه های عملیاتی و در چالهای انفجاری، در درک رفتار آب در منطقه کمک شایان توجهی نمودندو خود مبنایی برای طراح اولیه شبکه چاههای مشاهده ای در درون محدوده معدن گردیدند. به کمک چاههای مشاهده ای ، رفتار آب در محدوده معدن مورد بررسی قرار گرفت سپس با توجه به تمامی اطلاعات فوق، به طراحی نقاطی مناسب جهت انجام آزمایشات پمپاژ پرداخته شد. در این رابطه چهار ایستگاه طراحی و آزمایش گردید و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به کمک اطلاعات موجود هرچند که می توان تاثیرپذیری روشهای متداول زهکشی را در معدن مس سرچشمع مورد ارزیابی اولیه قرار داد اما برای اتخاذ تصمیمی با خطا و ریسک کمتر، ضروری است نسبت به طراحی و برنامه ریزی مطالعات تکمیلی اقدام گردد.

بررسی آنیوپلوئیدی در توده های چغندرقند تتراپلوئید و نتایج تریپلوئید آن

نامنظم بودن میوز در گیاهان تتراپلوئید سبب ایجاد گامت های آنیوپلوئید می شوند که با تلاقی این گامت ها با گامت گیاهان دیپلوئید نتایج تریپلوئیدی بدست می آید که آنیوپلوئید هستند. در این تحقیق سه توده تتراپلوئید و نتایج تریپلوئیدشان در دو سطح ریشه چه و بوگچه مورد بررسی قرار گرفتند و فراوانی آنیوپلوئیدی در توده های مورد نظر مشخص گردید. در پایان فصل زراعی گیاهان آنیوپلوئید به همراه تعدادی بوته که دارای سطح منظم کروموزومی بودند از نظر عملکرد و درصد قند و چند پارامتر دیگر اندازه گیری شدند تا میزان تأثیر آنیوپلوئیدی روی صفات مورد نظر تعیین گردید. شمارش کروموزومی ریشه چه های حاصل از بذر تک بوته هائی که دارای سطح منظم کروموزومی بودند نشان داد که گزینش گیاهان تتراپلوئید و بذرگیری از آنها تأثیری در کاهش این پدیده ندارد.

استفاده از روش تحلیل معادله موج (WEAP) برای طراحی شمعهای کوبیدنی

یکی از روشهای مناسب در طراحی شمعهای کوبیدنی استفاده از روش تحلیل معادله یک بعدی موج می باشد. در این روش شمع با تعدادی المان مجزا و خاک با تعدادی فنر و زائل کننده مدل شده و معادله حرکت انتشار موج در طول شمع با استفاده از روش تفاضل های محدود تحلیل می گردد. از کاربردهای اصلی این روش می توان انتخاب شمع کوب مناسب، پیش بینی تنشهای فشاری و کششی در شمع در حین کوبش و همچنین پیش بینی ظرفیت باربری استاتیکی محوری شمعها را نام برد. در این مقاله پس از شرح مختصری از روش معادله موج و بیان پارامترهای مربوطه ، به منظور مشخص نمودن کارائی این روش، یک مورد پروژه شمع کوبی را تحت بررسی قرار داده و نتایج حاصل از تحلیل تئوری معادله موج با نتایج عملی بدست آمده مورد مقایسه قرار گرفته است. سپس تعدادی پارامتریک بر روی پارامترهای موجود در روش تحلیل معادله موج انجام یافته و حساسیت آنها تعیین شده است.

ارزشیابی عملکرد بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت روستاهای شمیرانات در زمینه مراقبت‌های دوران بارداری در سال 1367

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی همبستگی می‌باشد که جهت دستیابی به هدف کلی، ارزشیابی عملکرد بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت روستاهای شمیرانات در زمینه مراقبت‌های دوران بارداری در سال 1367، انجام شده است . به منظور دسترسی به اهداف کلی و جزئی تحقیق، پژوهشگر پس از مطالعه متون علمی، ابزار جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز را در چهار بخش‌پذیری، آموزش ، ارجاع و پیگیری تهیه نمود. سپس تعداد 15 نفر از بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت روستاهای شمیرانات به عنوان نمونه انتخاب و طی 4 روز متوالی در محل خانه‌های بهداشت ، هر یک از بهورزان و نحوهء فعالیت آنان مشاهده شد و فرم اطلاعاتی برای هر کدام از واحدها تکمیل و جمع‌آوری گردید. پس از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات نتایج زیر حاصل شد: در بخش‌پذیری: 7 درصد واحدها دارای عملکرد ضعیف ، 53 درصد عملکرد خوب و 40 درصد دارای عملکرد متوسط بوده‌اند. در بخش آموزش : 80 درصد واحدها عملکرد ضعیف و 20 درصد عملکرد متوسط داشته‌اند. هیچیک عملکرد خوب نداشتند. در بخش ارجاع: 86/7 درصد واحدها عملکرد خوب و 13/3 درصد آنها عملکرد متوسط داشته‌اند. هیچیک عملکرد ضعیف نداشته‌اند. در بخش پیگیری: 80 درصد واحدها عملکرد خوب و 20 درصد عملکرد متوسط داشتند. هیچیک عملکرد ضعیف نداشتند. در رابطه با ارتباط بین مشخصات فردی و اجتماعی بهورزان مورد بررسی و نحوهء عملکرد آنها در چهار بخش فوق، که یکی از اهداف جزیی پژوهش است ، ارتباط معنی‌داری توسط آزمون ویلکاکسون بدست نیامد. محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن جهت بررسی وجود همبستگی بین بخشهای نمرات کسب شده توسط بهورزان انجام شد که در قسمت پذیرش و آموزش ، ضریب همبستگی rs 0/5179 و p < 0/05 بدست آمد و در بقیه موارد یعنی همبستگی بین بخش پذیرش و ارجاع، پذیرش و پیگیری، آموزش و ارجاع، آموزش و پیگیری و پیگیری و ارجاع، ضریب همبستگی اسپیرمن بین 0-1 بدست آمد اما مقدار p معنی‌دار نبود. بطور کلی 94 درصد واحدهای پژوهش عملکرد متوسط داشته‌اند و در بخش آموزش 80 درصد آنها عملکرد ضعیف نشان داده‌اند و هیچیک از واحدها دارای عملکرد خوب در این قسمت نبوده‌اند. بنابر نتایج فوق، بین مشخصات فردی اجتماعی بهورزان مورد بررسی و نحوهء عملکرد آنها ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. نحوه عملکرد واحدهای پژوهش در رابطه با آموزش مادران باردار نشاندهنده آن است که وضعیت ارائه خدمات در این بخش مطلوب نبوده و نیاز به بررسی بیشتر وجود دارد.

بررسی اثر اندرکنش موج و سازه در پاسخ ثابت دریایی

پیشرفتهای ی که صنعت مهندسی دور از ساحل در سالهای اخیر داشته، باعث شده است، طراحی و ساخت سکوهای دریایی برای عمقهای زیاد و شرایط پیچیده دریایی بصورت بهینه انجام گیرد. در این راستا سکوها با طراحی بهینه دارای انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سکوهای قبلی هستند. افزایش انعطاف پذیری چنین سازه هایی به معنای افزایش تغییر مکان نوسانات آنها تحت شرایط حدی می باشد. لذا در تحلیل و طراحی آنها بایستی اثرات حرکت سازها بروی رفتار آنها مورد بررسی قرار گیرد. نیروی عمده وارد بر سکوها ناشی از اثر امواج می باشد و این نیرو باعث حرکت سازه می گردد. از طرفی دیگر با حرکت سازه نیروی ناشی از امواج تغییر می کند، لذا در سازه های انعطاف پذیر بحث اندرکنش سازه و موج مطرح می گردد در روشهای سنتی (کلاسیک) تحلیل سکوهای ثابت دریایی از اثر حرکت سازه و اندرکنش سازه و موج صرف نظر می گردد. ولی با توجه به موارد فوق در شرایطی که پاسخ سازه قابل توجه باشد. بایستی اثر حرکت سازه در نیروها لحاظ گردد. ددر تحقیق حاضر اندرکنش سازه و موج و اثر حرکت سازه بروی پاسخ مورد بررسی و دو روش \سرعت مطلق\ و\سرعت نسبی\ برای تحلیل سکوهای ثابت دریایی با یکدیگر مقایسه شده اند. در این رابطه تفاوت پاسخهای محاسبه شده با دو روش مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگر چه در اکثر مدلهای سازه ای_ باگذاری، پاسخ در مدلهای بارگذاری شده توسط مدل سرعت مطلق دارای مقادیر بزرگتری است، ولی در مواردی مول سرعت نسبی منتهی به پاسخهای بزرگتری می شود. لذا روششش مرسوم عدم در نظر گرفتن اثر حرکت سازه در محاسبه بارهای وارد بر سازه و تحلیل آن که توصیه شده توسط API( انشتیتوی نفت آمریکا) می باشد، در شرایطی ممکن است منجر به طراحی غیر محافظه کارانه( دست پایین) گردد.