مفهوم لغوی قرارداد

عقد در لغت به معناي بستن دو چيز است به يكديگر به نوعي كه جدا شدن يكي از ديگري سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ريسمان و نخ به ريسمان و نخ ديگري كه از هم منفك نگردند و با يكديگر تلازم و پيوستگي پيدا كنند . از اينرو علماي علم لغت در تعريف لغوي عقد را مقابل حلّ به معناي گشودن بكار برده اند .
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقيضُ الحُلِّ.
و حل و عقده يعني گشودن و بستن كنايه از انجام دادن امور است و همچنين عقد به معناي بستن ريسمان و بيع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البيعُ و العُهدُ يُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)
عقد در لغت به معني بستن و گره زدن آمده و جمع آن كلمه «عقود» است .
گفتار دوم-مفهوم فقهی
عقد به معنای عهد یا عهد مؤکد است و به عبارت دیگر موجودی اعتباری که در آن الزام و التزام نهفته است در معنای دیگری عقد عبارت است از تعهد و معاهده شخص با شخص دیگری در امری از امور است خواه این امر امور مالی باشد (مثل معاوضات) و خواه از امور غیر مالی (مثل نکاح)، که با انعقاد عقد (قرارداد) آن امر در عالم اعتبار حاصل و آثارش بر آن مترتب می‌شود.
گفتار سوم-مفهوم حقوقی قرارداد
عقد یا قرارداد عمل حقوقی است که به توافق صورت می گیرد . نمایندگان دو نفع متضاد برای رسیدن به هدفی خاص برای خود بر سر یک راه مشترک برای رسیدن به این هدف با هم به توافق می رسند همین توافق اراده ها را عقد یا قرارداد می گویند. ماده 183 ق م عقد را این چنین تعریف می کند"عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد". بسیاری از حقوق دانان از جمله دکتر صفایی و دکتر شهیدی معتقدند این تعریف از ماده1101 قانون مدنی فرانسه اخذ شده است .به همین دلیل همان ایراداتی که در ماده 1101 هست به ماده 183 قانون مدنی نیز وارد دانسته اند.تعریف عقد قانونگذار فرانسه در ماده1101 می گوید"عقد عبارت ازآنکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگرتعهد به انتقال مال ،انجام کار یا عدم انجام کاری نمایند یا مورد قبول آنها باشد.در بدو امر قانونگذار فرانسه بهتر عمل کرده و جزئی تر اما ماده 183 قانون مدنی ما کلی تر بیان شده است. تفاوت ماهوی این دو ماده به کلمه ی تعهد بر می گردد. با توجه به تحلیل و بررسی در ماده 1101 قانون مدنی فرانسه و همچنین از عبارت های یک نویسنده فرانسوی به نام پوتیه اخذ شده که دارای یک کتاب با نام حقوق تعهدات و پدر حقوق تعهدات نامیده می شود. به نظر می رسد ایراداتی به این ماده وارد شده است :
1-قانونگذار فرانسوی تنها تعریف عقد عهدی را بیان کرده است و به این ترتیب عقد تملیکی از شمول این تعریف خارج است( با توجه به کلمه تعهد)
2-قانونگذار فرانسوی تنها به تعریف عقد مالی پرداخته است و عقد غیرمالی چون نکاح را این تعریف شامل نمی شود. با توجه به کلمه حق که تقسیم می شود به حق مالی و حق غیر مالی که حق مالی شامل حق عینی (حق مالکیت ،حق انتفاع و حق ارتفاق) و حق دینی شامل(تعهد به انتقال مال ، تعهد با انجام کار، تعهد به عدم انجام کار می شود و حق غیر مالی شامل حق زوجیت و ابوت ...می شود. بنابراین از دیدگاه قانونگذار فرانسوی اول اینکه عقد وسیله ایجاد حق مالی است نه وسیله اجرای حق غیر مالی دوم اینکه در این ماده قانونگذارفرانسوی تنها به تعریف عقد یک تعهدی با عقد غیر معوض پرداخته است زیرا با توجه به تعهد یک شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر که انگار تعهد از یک طرف،و طرف مقابل تعهدی نمی کند.
سپس به بررسی و تحلیل ماده 183 قانون مدنی ایران می پردازیم که:  

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

1-ماده 183 ایراد آن این است که عقد تنها شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را شامل نمی شود. چرا که درعقد تملیکی برخورد دو اراده بر ایجاد عقد به تنهایی کافی است و ماهیت حقوقی آن انتقال مالکیت است در صورتی که عقد عهدی هنگامی که دو اراده به هم برخورد می کنند زمانی که این ماهیت را بررسی می کنیم در آن تعهد به انتقال مالکیت می بینیم.
2- با توجه به تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی ایران عبارت "تعهد امری" امده که شامل عقد مالی و عقد غیرمالی می شود که به نظر می رسد ایراد دوم که در ماده 1101 وارد است وارد نیست.
3-ایراد سوم نیز آن را عقد یک تعهدی یا غیر معوض دانسته است
4-ایراد چهارم این است که شخص حقوقی را در نظر نگرفته است با آوردن کلمه نفر تنها شخص حقیقی را شامل می شود.در نتیجه به بررسی ایرادات ذکر شده در بالا می پردازیم.
الف- بررسی ایراد دوم:
"العقد عباره عن تعهد الشخص مع الاخر فی امر من الامور سواء اکان ذلک امر، امرا" مالیا" کباب المعاوضات او امرا" غیرمالی کباب النکاح حینما ان الزوجه تتعهد ان تکون زوجه و ینقبل الزوج. به نظر می رسد با توجه به اینکه در خود جمله اشاره به مالی و غیرمالی شده پس ایراد دوم هم وارد نیست.
ب- بررسی ایراد سوم:
با توجه به کلمه مع الاخر(با دیگری) و تعهد الشخص در جمله ایراد سوم هم وارد نیست.
ج - بررسی ایراد اول:
عقد عبارت از جوش خوردن دو اراده که می تواند معاوضی یا غیرمعاوضی باشداین تعریف به اثر نیست بلکه به ماهیت است. در اینجا نویسنده تعهد را به معنای عقد آورده ،برخورد دو اراده که اثر آن بعدا ظاهر می شود. و تعهد را به عنوان اثر عقد نیاورده. به نظر می رسد قانونگذار در تعریف فقط به برخورد دو اراده توجه کرده و به ایجاد تعهد وارد نشده که عقد عهدی یا تملیکی را درگیرد. اگر تعهد را در ماده 183 قانون مدنی برخورد دو اراده بدانیم بنابراین از فقه گرفته شده و ایراد اول هم نیز وارد نیست.

re

چكيده
در فصل اول به معرفي سيگنال صوت و روشهاي توليد آن مي پردازيم.
در فصل دوم اين پايان نامه، بلوك دياگرام مربوط به ساختار Audio Equolaizer و توضيحي مختصر در باره نحوه كار آن را خواهيم ديد.
در فصل دوم، تعريف فيلتر و سنتز مدار و همچنين معرفي پارامترهاي فيلتر را مي‌آوريم فصل چهارم، دو تقريب معروف چبي شف و باتر ورث را به اختصار توضيح ميدهد. سپس در فصل پنجم و ششم، پس از مقايسه فيلترهاي فعال و غير فعال، استفاده از تقويت كننده عملياتي را در فيلترهاي فعال بالاگذر و پائين گذر و ميان گذر خواهيم ديد.
و پس از آنقیمت: 100 تومان
 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

رقابت از کف سازمان : استراتژی عملیات

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

محصول و عملیات امروزه به عنوان شایستگی کلیدی و مزیت رقابتی محسوب می شوند ژاپن به دنیا آموخت که میتوان با کیفیت و بهبود مستمر از کشورهای پیشرفته پیشی گرفت دیگر رقابت فقط براساس جایگاه سازمان، استراتژی های فرصت و تهدید، ترفندهای مالی و بازاریابی و حتی سیاستهای درازمدت، مدیران ارشد نیست. اکنون میتوان بطور روزمره و از کف سازمان رقابت نمود و مشتری هوشمند در جستجوی کیفیت و تمایز را با خصو یات و خروجی عملیات جذب نمود. این مقاله اصول استراتژی عملیات و مفاهیم کلیدی رقابت با محصول و خدمات، همسویی عملیات و بازاریابی در کف سازمان، و مدلهای مختلف تدوین استراتژی عملیات را مرور می نماید سپس با ارائه برخی از مدلهای توسعه یافته و نمونه های کاربردی راهکارهایی را به سازمانهای ایرانی توصیه می کند. ارزیابی و توسعه استراتژی عملیات در 4 بعد ظرفیت زنجیره تامین، سازمان و تکنولوژی با تاکید خاص بر شرکتهای خدماتی با دیدگاه همسویی، پایداری و عدم قطعیت انجام خواهد شد.

مطالعه و ارزیابی توان استان هرمزگان جهت توسعه صنعت اکوتوریسم

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

در بین گرایشهای مختلف موجود در سفرهای جهانگردی بیشترین سطح رشد به سفرهای زیست محیطی اختصاص یافته است. اکوتوریسم در واقع شاخه ای از توریسم سیاحتی است که می تواند بین حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی و فوائد اقتصادی و تفرجگاهی هم پیوندی برقرار کنند. این طرح تلاش دارد با ارزیابی قابلیتهای بالقوه و بالفعل استان هرمزگان از یک سو و بررسی موانع موجود وضعیت این استان را جهت توسعه صنعت اکوتوریسم مورد سنجش قرار دهد.

پتروگرافی دایک های گابرو- دیوریتی در کاشان

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

در غرب شهرستان کاشان دایک های گابرو - دیوریتی وجود دارد که در آندزیت ها و پیروگلاستیکهای ائوسن نفوذ کرده‌اند. مهم‌ترین کانی‌های تشکیل دهنده آن‌ها هورنیلند و پلاژیوکلاز می‌باشد که در مجاری داخلی دایک تقریباً به صورت هم‌زمان متبلور شده‌اند . هورنیلند معمولاً در اندازه درشت بود و ادخال هایی از سایر کانی‌ها را در بر می‌گیرد. فراوانی کانی هورنیلند بیانگر فشار بخار بالای مایک با می‌باشد پلاژیوکلاز 30 از نوع الیگوکلاز تا بیتونیت بوده و اغلب بافت غربالی ، اسفنجی و منطقه‌ای نشان می‌دهد. این بافت‌ها حاوی اطلاعاتی در مورد شرایط تشکیل مایک ما هستند. از جمله تغییرات ثانویه ایجاد حاشیه واکنشی در هورنیلند، رشد فلدسپات آلکالن در حاشیه پلاژیوکلاز واورالیتی شدن کلینوپیروکسن می‌باشد. تغییر شکل‌های مکانیکی کانی‌های خاکی از هم‌زمانی فرایند تکتونیک با پلوتونیسم در منطقه می‌باشد.

مدیریت انبوهی سن گندم در مناطق نمونه سراسر کشور (پایلوت ها)

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

انجام بازدید از اماکن تابستان و زمستان گذران سن گندم، تعیین درصد پارازیتیسم سن‌های زمستان‌گذران، ثبت مراحل زیستی سن گندم و فنولوژی گندم، بررسی‌های مربوط به تأثیر سم مصرفی روی سنین مختلف پورگی، سایر آفات و دشمنان طبیعی، مقایسه درصد سن‌زدگی در مزارع پایلوت و مجاور پایلوت، نمونه‌برداری از جمعیت و تراکم سن گندم و پوره‌های آن در سطح پایلوت، ارزیابی نهایی عملیات مبارزه به منظور تلفیق روش‌های موجود جهت کنترل سن گندم.

پی جویی و اکتشاف مواد معدنی در منطقه سرسفیدال – تربیت – حیدریه

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

ناحیه سرسفیدال در شمال شرقی ایران بخشی از کمربند آتشفشانی تربی-درونه وباشد و از سنگهای آتشفشانی و نفوذی با پتاسیم بالا تشکیل شده است که اغلب دچار دگرسانیهای متعددی چ.ن پروپیلیتی ، آرژیلیتی ، سیلیسی و سریسیتی شده اند. هدف از این تحقیق شناسایی کانی سازیها و دگر سانیهای موجود در این منطقه می باشد . در پی جویی های اولیه انجام شده دگرسانیهای وسیع آرزیلیتی و سیلیسی در جنوب منطقه شناسایی شد. زون سیلیسی و آرژیلیک در جنوب منطقه توسعه دارد که عمدتا یا در روی گرانیتها و یا روی زون سیلیسی و آرژیلیک در جنوب منطقه توسعه دارد که عمدتا یا در روی گرانیتها و یا روی زون آرژیلیک در واحدهای آتشفشانی قابل مشاهده است. بررسی های سنگ شناسی زون آرژیلیک نشان می دهد که کانی شناسی آن تا حدی متنوع است و دارای کوارتز ، کائولن ، آلبیت ، پیروفیلت ، مسکویت ، کلسیت ، کلینوکلر ، دیاسپور ، دیکیت و ایلیت است. کانس سازی های اکسید آهن در این منطقه از کانیهای اسپیکولاریت - لیمونیت و گاها گوتیت تشکیل شده است. در بررسی های زمین شناسی منطقه نمونه های متفاوتی از رسوب ، خاک و سنگ جنوب منطقه آنالیز شد. در این آناایزها zn در تعدادی از نمونه های رسوب آبراهه ای بالا است که پس از بررسی های انجام شده و انالیز نمونه های سنگی مشخص گردید میزان بالای آن بیشتر مرتبط با سنگهخای آتشفشانی جنوب منطقه است که محتوی بالاتری از این عنصر را دارد . با وجود اینکه گرانیتها کاملا تفریق یافته اند اما میزان پایین ba /nb/zr /sn/li/rb و w احتمال کانه دار بودن انها را منتفی نمی کند . استفاده از دیاگرام های مختلف از جمله sr/rb در برابر fe+2/fe+3 پایین بدن میزان میزان rb/p/th و u در این گرانیتها حاکی از سترون بودن آنها دارد. نتایج تجزیه های نونه سنگ و خاک موجود در دامنه شمالی گرانیتها که کانی سازی اکسید آهن در آنها رخ داده است مقادیر نسبتا بالایی را در عناصری چون ba/li/sn نشان می دهد.کانی سازی اکسید اهن مقادیر نابهنجاری را در عناصر sn و li نشان می دهد. رخداد کانی سازی اکسید آهن در جنوب منطقه سرسفیدال از نظر بافتی تشابهاتی را با ذخیره iocg را نشان می دهد.