شرح مشکلات و ویژگی‌های زبانی و سبکی غزلیات شوریده به همراه شرح احوال وی

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

حاج محمدتقی شوریده (فصیح الملک) از شاعران نامدار معاصر شیراز است که در بین پیروان سعدی درحوزه‌ی غزل‌سرایی، گوی سبقت را از دیگران ربوده است. ازشوریده دیوان شعری به جا مانده که در مجموع حدود 14000 بیت می‌شود و شامل غزلیات، قصاید و تعدادی مثنوی است. این دیوان هنوز به طور کامل به زینت چاپ آراسته نشده است. غزلیات او که بطور مجزا چاپ گردیده است شامل 154 غزل با مجموع 1554 بیت است که پایان‌نامه‌ی حاضر به گزارش غزلیات شوریده با تکیه بر شرح دشوار‌های آن می‌پردازد.
این پایان نامه در چهار فصل و یک نتیجه‌گیری تدوین گردیده است: فصل نخست با عنوان مقدمه و کلیات، به مباحث مقدماتی برای ورود به متن اصلی پژوهش اختصاص یافته است و موارد زیر را در بر می‌گیرد: 1. مقدمه 2. اهمیت پژوهش 3. اهداف پژوهش 4. مروری بر تحقیقات پیشین 5. روش تحقیق. در فصل دوم نگاهی اجمالی به زندگانی، آثار و اندیشه‌های شوریده‌ی شیرازی انداخته شده است. در فصل سوم به ویژگی غالب (سبک شناختی) آثار شوریده با تکیه بر غزلیات او پرداخته‌ایم. در نهایت فصل چهارم که تنه‌ی اصلی این پژوهش است به شرح مشکلات و توضیح زیبایی‌ها و اشارات 154 غزلیات این شاعر اختصاص دارد، در گزارش هر غزل، موارد زیر مطرح شده است: 1. بیان وزن و فضا و مضمون اصلی هر غزل 2. شرح و توضیح لغات، ترکیبات، عبارات و ابیات دشوار 3. اشاره به زیبایی‌های موجود در بیت. در فصل پایانی رساله نیز نتایج حاصل از این پژوهش به شکل خلاصه و دسته‌بندی شده همراه با جداول موضوعی ارائه گردیده است.

نگاهی تطبیقی به رابطه دین، سنت، مدرنیته با تاکید بر آرای عبدالکریم سروش و سید حسین نصر

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

این تحقیق تلاش دارد نسبت دین، سنت با مدرنیته را در چهار فصل به نمایش بگذارد. جدال سنت و مدرنیته، جدال مولفه های سنت و مولفه های مدرن می باشد. بنابراین محقق برای نشان دادن این تفاوت، تلاش کرد ابتدا تبارشناسی دو جریان را مورد بررسی و دقت قرار دهد. در مبانی نظری محقق تلاش کرده است، این داستان را تفسیر کند. برخورد سنت و مدرنیته، برخورد چند وجهی بود، یعنی در این برخورد، معرفت قدیم با معرفت جدید، انسان قدیم با انسان جدید و فهم قدیم با فهم جدید درافتاد واین برخورد منجر به یک رویداد تازه ای شد. در برخورد این دو رویداد، تفاسیری گوناگونی مطرح شدند. عده ای سنت را ناکارآمد دانستند و خواستار عبور از آن شدند. عده ای معنا و زندگی حقیقی را در سنت می دیدند و تلاش برای بازگشت بی چون و چرای آن را داشتند، به اعتقاد آنان حیات گذشته، حیاتی انسانی و الهی بود. اما عده ای دیگر تلاش می کنند پلی بین سنت و مدرنیته ایجاد کنند، یعنی تلاش می کنند گزاره هایی از سنت که امروز قابلیت معنا دهی دارند را احیا و گزاره هایی که بی معناست را به فراموشی بسپارند. محقق تلاش کرد دو سر طیف را در ایران مورد واکاوی قرار دهد. نصر و سروش دو سر طیف در ایران می باشند بنا براین محقق با مولفه هایی مانند دین، سنت، معرفت، انسان، علم و جهان جدید، آرای آنان مورد کنکاش قرار داد. آرای آنان درمورد مقولات مورد نظر به من نشان داد که این دو متفکر دارای اختلافات اساسی می باشند.
تلاش محقق نشان دادن تفاوت و آشکار کردن اختلاف هایشان می باشد. تفاوت ها به ما نشان داد که نصر منتقد بنیادی مدرنیته و مدافع اسلام سنت گرا می باشد و سروش نگاهی معقولانه به غرب و دستاوردهایش دارد و اسلام را با توجه به موقعیت موجود مورد بازخوانی قرار می دهد.

حافظهء تاریخی و هویّت دینی: پژوهشی در میان جوانان شهر تهران

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

حافظه تاریخی و دین هر دو هم به لحاظ نقشی که در ساختن هویت افراد و گروهها بازی می کنند و هم به دلیل تاثیری که بر یکدیگر می گذارند در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته اند. بر این اساس اهداف و سوالات اصلی مورد توجه این تحقیق عبارت بودند از: هویتِ دینی به چه میزان به حافظة تاریخی وابسته است؟ چه وقایع یا رویدادهای تاریخی در ذهنیت، نگاه و شناخت جوانان تأثیرگذارتر و برجسته‌تر بوده است؟ این وقایع چه ارتباطی با هویتِ دینی آنها دارد؟ در همین راستا و در بخش چهارچوب مفهومی که فصل دوم این تحقیق را تشکیل می دهد علاوه بر مبحث حافظه مرور جامعی بر نظریات هالبواکس در حوزه حافظة جمعی، چهارچوب های اجتماعی حافظه و سپس حافظه تاریخی انجام شده است. دررابطه با هویتِ دینی از دسته‌بندی‌های هویتی(هویت دینی سنتی، هویت دینی ایدئولوژیک، هویت دینی نوگرا) که توسط متفکرانِ حوزه دین تا کنون مطرح شده است استفاده شده است.روش تحقیق این کار که در فصل سه توضیح داده شده بر اساس نظریه مبنایی که یکی از اصول روش تحقیق کیفی است صورت گرفته است. جامعه آماری مورد نظر پژوهش گروه سنی 15 تا 30 سال ساکن شهر تهران در نظر گرفته شدند که بر اساس اصول نمونه گیری نظری انتخاب شدند. شیوه انتخاب نمونه ها بر اساس انتخاب نمونه های افراطی و نمونه گیری زنجیره ای بوده است. با انجام 25 مصاحبه فردی و دو مصاحبه گروهی اشباع نظری حاصل شد. داده ها بر مبنای تلفیقی از مصاحبه نیمه ساخت یافته و مصاحبه روایتی که از انواع مصاحبه های کیفی به حساب می آیند، جمع آوری شد. از بررسی داده‌های مصاحبه‌ها ارتباطی میانِ تیپولوژیِ حافظة تاریخیِ جوانان و انواعِ هویتِ دینی بدست آمد. همچنین نشان داده شد که چگونه هر دو تحت تاثیر تجارب زیستة فرد یا حافظة زندگی‌نامه‌ای‌ شان بازتعریف می‌شوند. این تحقیق در نتیجه به این گزاره رسید که: حافظة تاریخی و هویتِ دینی تحت تأثیر حافظة زندگی‌نامه‌ای افراد است.

بررسی تأثیر گروه درمانی معنوی – مذهبی بر وضعیت روانی و رفتاری بیماران اسکیزوفرنیک بستری در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی در سال 1387

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

بررسی تأثیر گروه درمانی معنوی– مذهبی بر وضعیت روانی و رفتاری بیماران اسکیزوفرنیک مرد بستری در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی در سال 1387
مقدمه: اسکیزوفرنیا یکی از اختلالات پیچیده روانپزشکی می باشد. گرچه داروهای ضد روانپریشی تکیه گاه اصلی درمان اسکیزوفرنیا به شمار می روند، ولی مداخلات روانشناختی نیز در بهبود نشانه های بالینی موثر هستند.گروه درمانی معنوی- مذهبی نیز به عنوان یکی از این مداخلات، ممکن است در بهبود جنبه های روانی اجتماعی اسکیروفرنیا موثر باشد. هدف: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر گروه درمانی معنوی- مذهبی بر وضعیت روانی و رفتاری بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا می باشد.
روش کار: این مطالعه از نوع نیمه تجربی می باشد. در این مطالعه تعداد 67 بیمار اسکیزوفرنیک به صورت در دسترس از مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی انتخاب و به روش بلوکهای تبدیل شده تصادفی در دو گروه مداخله(32بیمار) و شاهد(35 بیمار) قرار گرفتند. برای گروه مداخله 12 جلسه یک ساعته گروه درمانی معنوی – مذهبی، هفته ای سه بار به مدت 4 هفته برگزار شد. ابزار گردآوری دادها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و مقیاس مختصر ارزیابی روانپزشکی(BPRS) و وضعیت رفتاری بودند. تجزیه و تحلیل آماری بوسیله آزمون های آماری تی زوجی و تی مستقل انجام شد.یافته ها: نتایج تفاوت معناداری را در گروه مداخله قبل و بعد از گروه درمانی معنوی مذهبی نشان داد(0/001> p. این در حالی است که در گروه شاهد تفاوت معناداری بین میانگین های قبل و بعد وجود نداشت (05/0 p). در حالیکه قبل از گروه درمانی معنوی – مذهبی تفاوت معناداری بین گروههای مداخله و شاهد وجود نداشت(05/0

الهیات پسامدرن: با تاکید بر الهیات پویشی

هدف این رساله ان است که نوع نگرش دینی دوران پسامدرن را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به اینکه الهیات دوره پسامدرن متآثر از دوره مدرن و ماقبل آن بوده است، لذا باید گذری به مدرنیته داشت تا نحوه رویکرد به دین متفکران این دوره و تآثیر گذاری اش بر دوره بعد از خودش بهتر آشکار گردد. به همین دلیل بخش آغازین این رساله به تعریف مدرنیته و معرفی فیلسوفان موسس مدرنیته همچون دکارت، هیوم و کانت اختصاص دارد. طی این بررسی معلوم می شود مهمترین عامل رویگردانی از دین در این عصر، پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی بشر بود. از یان رو علم و جایگاه آن در رابطه با دین به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند.  

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

با گذر زمان بویژه در پایان قرن نوزده، انتقاد از مدرنیته شدت می گیرد. چرا که با پیشرفت هر چه بیشتر علم، ناتواننی آن نیز بیشتر جلوه می کند و متفکران به این نتیجه می رسند که آنچه را که روزی جای دین را اشغال کرده بود و گمان می رفت می تواند تمام نیازهای بشر را برطرف کند اکنون خود مشکلاتی بیش از دین بوجود آورده است. از این رو متفکرانی چون نیچه، مارکس و بویژه هایدگر با نقد ساختار شکنانه خود از مدرنیته، زمینه را برای زیر سئوال بردن مدرنیته و آرمان هایش فراهم می کنند. به این ترتیب بخش دوم رساله آغاز می شود بعد از انتقاد از مدرنیته است که پسامدرن با رویکردهایش سر بر می آورد. در بخش دوم ابتدا تعریفی از واژه پسامدرن ارائه می شود سپس حوزه ها ی فکری این دوره مورد بررسی قرار می گیرد. مهمترین مکتبی که در این دوره متولد می شود مکتب پویشی است. وایتهد را بنیانگذار این مکتب دانسته اند. این مکتب فکری الهیات جدیدی را برای پسامدرن به ارمغان می آورد. وایتهد اگر چه خود الهیات نظام بند و هماهنگی را ارائه نکرده است، لیکن فلسفه پویشی وی توسط هارتشورن به صورت نظام بند و به صورت مکتب الهیات پویشی جلوه گر می شود. توصیفی که الهیات پویشی از خدا و رابطه ی او با جهان ارائه می دهد با دیدگاه سنتی مسیحی و فلسفه اسلامی تفاوت دارد. الهیات پویشی معتقد است خداوند به طور یک جانبه در امور عالم دخالت نمی کند. خلاقیت هم در خدا و هم در مخلوقات وجود دارد و بنابراین خداوند تنها عامل موثر در جهان قلمداد نمی شود. در الهیات پویشی فعالیت خداوند در طبیعت تآئید می شود ولی قدرت خداوند تعدیل یافته و در عوض، حلول خداوند در جریانات جهان مورد تآئید بیشتری قرار گرفته است.
این دریافت از خداوند و جهان جلوه های دینی بسیاری را در خود گنجانده است؛ به عنوان نمونه مسیحیان کلاسیک با تعریفی که از خداوند ارائه می کنند قادر به پاسخگویی به مسئله شر نیستند ولی خدای اندیشه پویشی با این تفسیر از قدرت خداوند، جایی برای اعتراض علیه شرور باقی نمیگذارد. در دیدگاه پویشی هر موجود بالفعلی دست کم تا حدی توان خود آگاهی دارد. بنابران هرگز مجبور نیست آنچه را خداوند می خواهد ، انجام دهد بلکه همواره این قدرت را دارد که بین آنچه خدا می خواهد و امکانات بالفعلی که گذشته برایش فراهم کرده است، هذف خود را برگزیند

رابطه اخلاق و دین از دیدگاه طباطبایی، مطهری،کی‌یر کگور

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

این نوشتار تحقیقی است در مورد رابطه اخلاق و دین از دیدگاه سه متفکر بزرگ یعنی طباطبایی، مطهری و کی‌یرکگور. طباطبایی معتقد است حسن و قبح امری اعتباری است؛ حال آنکه بین اعتبار صحیح وناصحیح تمایز قائل می‌شود. از نظر او دین در تشخیص اعتبار صحیح نقش دارد. مطهری، اما، اخلاق را نوعی پرستش ناخودآگاه پروردگار می داند. بر این اساس اخلاقیات توسط فطرت انسان کامل و به صورت مستقل از دین بازشناحته می‌شود. دین در بالا بردن توان فطرت برای تشخیص اخلاقیات به او کمک می‌کند. و نیز از طریق ترمیم ناتوانی‌های او، به یاریش می‌شتابد. کی‌یرکگور امر اخلاقی را در حیطه عقلانیات می‌داند و دین را فراتر از این مرتبه می‌نشاند. او معتقد است هر که بخواهد زندگیِ دینی و مومنانه داشته باشد، لازم است به امکان وقوعِ هر پارادوکس و تناقضِ عقلی و اخلاقی از سوی پروردگار ایمان داشته باشد. بدین ترتیب در این دیدگاه دین و اخلاق در دو حیطه بدون اشتراک و کاملا متمایز قرار می‌گیرند.

بررسی عوامل موثر بر هیرسوتیسم ایدیوپاتیک

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

به منظور بررسی عوامل موثر بر هیرسوتیسم ایدیوپاتیک یک تحقیق تحلیلی - توصیفی و مورد - شاهدی بر روی 170 بیمار هیرسوتیسم مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی هیرسوتیسم واقع در دانشگاه تربیت مدرس و 30 شاهد با توجه به matching factor های مورد نظر انجام شد. در این پژوهش تاثیر استرسهای روحی و تاریخچه خانوادگی مثبت بر روی هیرسوتیسم مورد بررسی قرار گرفت . در این تحقیق پرسشنامه کاملی که شامل تمامی موارد لازم باشد در مورد بیمار تکمیل شده و پس از انجام معاینه بالینی کامل و انجام آزمایشات هورمونال و سونوگرافی و .... و با مشورت اساتید تشخیص نهایی گذاشته می‌شد. در این پژوهش مشخص شد که بیماران IH رتبه دوم را در کل گروههای هیرسوتیسم به خود اختصاص می‌دهند و در این گروه اکثریت هورمونهای مربوط به غدد مختلف موثر در ایجاد هیرسوتیسم در حد طبیعی و نزدیک به گروه شاهد بود در مورد نسبت LH/FSH، پروژسترون و Te/SHBG تفاوت معناداری با سایر گروههای هیرسوتیسم داشتند P < 0.01 که تمامی این یافته‌ها دلالت بر عدم وجود اختلالات گونادوتروپینی و یا اختلالات غدد موثر بر ایجاد هیرسوتیسم، در این گروه از بیماران دارد. اما متوسط اسکورپرمویی بیماران IH تفاوت قابل ملاحظه‌ای با سایر گروههای هیرسوتیسم نشان نداد. از نظر وضعیت قاعدگی، اکثریت این گروه بیماران (78.4 درصد) قاعدگی طبیعی و منظم داشته که مشابه افراد گروه شاهد می‌باشد و تفاوت معنی داری از نظر interval قاعدگی و نظم آن با سایر گروههای هیرسوتیسم بخصوص بیماران PCO داشتند. P < 0.05 از نظر زایائی این گروه بیماران مشکل قابل ملاحظه‌ای نداشتند. در بررسی تاثیر رویدادهای استرس زای همزمان با شروع هیرسوتیسم در کل بیماران هیرسوت 77 درصد همزمان با شروع بیماری یک رویداد استرس زا را مطرح نموده‌اند که 7ˆ91 درصد از این مقدار را بیماران IH تشکیل می‌دهند که با P = 0.03 اختلاف معنی‌داری با سایر گروههای هیرسوتیسم داشته و در گروه شاهد نیز در 5ˆ93 درصد افراد رویداد استرس زا در کل زندگی داشته‌اند که نسبت به رویدادهای استرس زای همزمان با شروع هیرسوتیسم در گروه بیمار اختلاف معنی‌داری را نشان داده و در گروه شاهد بالاتر بوده است . همچنین در مورد سابقه مثبت خانوادگی اختلاف معنی‌داری بین گروه شاهد با بیماران هیرسوتیسم وجود دارد و در بین بیماران نیز در گروه IH بیشترین میزان سابقه مثبت خانوادگی دیده می‌شود. P = 0.0000 . با توجه به نتایج حاصل از این بهداشت میتوان اهمیت توجه به مشاوره‌های ژنتیک از نظر سابقه خانوادگی هیرسوتیسم و توجه به بهداشت روان جامعه و افزایش توانایی مواجهه افراد با رویدادهای استرس زای زندگی را نشان داد.

بررسی فراوانی هیرسوتیسم ایدیوپاتیک در خانمهای هیرسوت مراجعه کننده به بخش نازایی بیمارستان دکتر شریعتی خرداد 77-خرداد 78

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

در این تحقیق به بررسی فراوانی هیرسوتیسم ایدیوپاتیک در خانمهای هیرسوت مراجعه کننده به بخش نازایی بیمارستان دکتر شریعتی از خرداد 77 تا خرداد 78 طی مطالعه ‏‎Crosssectional ‎‏ پرداخته شد که تعداد بیماران مراجعه کننده با شکایت هیرسوتیسم 139 نفر بوده که 4 نفر بدلیل عدم مراجعه حذف گردیده و تعداد مراجعین به 135 نفر رسیده که از بین آنان 69 نفردارای قاعدگی نرمال و 66 نفر دارای قاعدگی نامنظم بودند. هیرسوتیسم بعنوان یک علامت از اختلالات غدد درون ریز و یا بنا به تئوریهای مطرح شده افزایش آندروژنها یا حساسیت بیش از حد فولیکولهای مو نسبت به آندروژنها می باشد.