شناسایی ویژگی های برش های سنگین ‏‎C1+‎‏ : ارزشیابی روش نوین ‏‎SPM‎‏ با به کارگیری معادله حالت نوین ‏‎MNM‎‏

توانایی روش نوین شناسایی ویژگی های ‏‎C7+‎‏ شریعتی – پیترز – مشفقیان 1999 ‏‎(SPM)‎‏ با به کارگیری یک معادله حالت ‏‎(EOS)‎‏ نوین دو فراسنجه ای ارزیابی شده است. این روش بر گزینش ساختار پارافین – نفتین -آروماتیک ‏‎(PNA)‎‏ برش استوار است. فرانسجه های ورودی روش، چگالی، جرم مولکولی و نقطه ی جوش بهنجار برش سنگین می باشند. بن مایه این روش جدا از روش های فراگیر ساختار مجازی و ترمودینامیک پیوسته می باشد. در این روش، برش انبوه ‏‎C7+‎‏ به یک سری گونه های مولکولی شناخته شده هیدروکربوری بخش می شود. معادله نوین به کارگرفته شده در شناسایی ساختار ‏‎PNA‎‏ برش، معادله ی گسترش یافته نصری فر – مشفقیان 2002 ‏‎(MNM)‎‏ است. این معادله، پهنه گسترده ای از هیدروکربورها از متان تا نرمال اکتاکوسین را پوشش می دهد. پس از گزینش ساختار مولکولی ‏‎C7+‎‏، معادله های ‏‎MNM‎‏، ‏‎1976 PR‎‏ و ‏‎1972 SRK‎‏ برای پیش بینی رفتارهای فازی آمیزه های در بردارنده آن به کار گرفته شده اند. معادله های ‏‎SRK ‎‏ و ‏‎PR‎‏ از آن جا که کاربرد گسترده و فراوانی در صنعت دارند و برای ارزیابی بیشتر پیش بینی های معادله ی ‏‎MNM‎‏ برگزیده شده اند. برش های سبک و سنگین نفتی و نمونه های مایع گازی گوناگونی برگرفته شده از پژوهش نامه ها بررسی شده اند و بر این پایه، توانایی روش در برابر دیگر روش ها ارزیابی شده است. آمیزه های بررسی شده را شریعتی و همکاران نیز در ‎‏1999 و 2001 برای ارزیابی روش ‏‎SPM‎‏ بر پایه معادله ی گروه اشتراکی ‏‎1989 CORGC‎‏ به کار بردند. کارکرد معادله ‏‎MNM‎‏، هم در گزینش ساختار ‏‎C7+‎‏ و هم در پیش بینی رفتار فازی آمیزه های در بردارنده آن، در برابر معادله ‏‎CORGC‎‏ ارزیابی شده است. روش پیشگام ‏‎1982 Maddox-Erbar‎‏ نیز برای شناسایی ویژگی های ‏‎C7+‎‏ بکار رفته است. در این روش، همبستگی ‏‎Hopke‎‏ و ‏‎1974 Lin‎‏ برای شناسایی ساختار ‏‎PNA‎‏ برش به کار برده شده است. دستاورد به کارگیری این روش در پیش بینی رفتارهای فازی آمیزه های بررسی شده به کمک معادله ‏‎SRK‎‏ از توانایی بسیار پائینی در برابر پاسخ های روش پیشنهادی ‏‎(MNM-SPM)‎‏ برخوردار است. ارزیابی روش پیشنهاد شده در برابر روشهای گسترده ساختار مجازی و ترمودینامیک پیوسته و به ویژه پیش بینی رفتار های فازی در فشارهای بالا و دماهای بالا و نیز در گستره های پیچیده هیدروکربوری ‏‎(Regions Complicated)‎‏ با میدان فراریت ‏‎(Volatility)‎‏ زیاد هم چون گستره های نزدیک بحرانی ‏‎(Critical point)‎‏ و چگالش وارون ‏‎(Retrograde condensation)‎‏، توانایی های بسیار بالای روش در بازگزاری ویژگی های ‏‎C7+‎‏ را نشان می دهد. افزون بر آن، روش به پیچیدگی ساختار ‏‎(Complexity)‎‏ برش بستگی ندارد و سامانه های پیچیده با شمار زیاد جزوهای هیدروکربوری را به همان خوبی آمیزه های ساده بازگزاری می کند.

مطالعات خاکشناسی نیمه تقصیلی در تعیین تناسب اراضی منطقه بردسیر کمان

با توجه به مطالعات خاکشناسی انجام شده در این منطقه کلا 17 واحد مختلف تفکیک شده است که در 2 رده Aridisols و Entisols قرار می‌گیرند. ارزیابی اقلیمی بر طبق روش‌های محدودیت و پارامتریک انجام شده است و کلاس اقلیم گرم پاییزه و سیب زمینی بر طبق هر سه روش S1 ذرت و S2 و کلاس اقلیک چغندر قند طبق روش‌های محدودیت S2 و پارامتریک S1 می‌باشد.

ارزیابی کیفی تناسب اراضی، محصولات مهم زراعی در منطقه ابهر زنجان

قسمتی از مطالعات خاکشناسی انجام شده است . پس از انجام کامل مطالعات خاک ، ارزیابی تناسب ارزی برای محصولات مهم زراعی در منطقه با استفاده از اطلاعات مربوط بهخصوصیات اراضی، آب و هوا و نیازهای اقلیمی و اراضی هر محصول در شهرستان ابهر در سطح 50000 هکتار انجام خواهد گرفت .

شناسایی و ارزیابی نهشته‌های کوارترنر استان به منظور حفاظت آب و خاک

در این طرح داده‌های سطحی شامل نقشه‌های توپوگرافی، خاک‌شناسی، زمین‌شناسی و … و نیز اطلاعات زیر سطحی (اطلاعات گمانه‌های حفر شده برای مقاصد مختلف ) مربوط به نهشته‌های کواترنر در استان سمنان پس از بررسی در یک سیستم کامپیوتری وارد می‌گردند. پس از ذخیره داده‌ها و مدیریت آن‌ها در قالب یک بانک اطلاعاتی می‌توان با تعیین معیارهای لازم جهت اهداف خاص نسبت به تولید نقشه‌های کاربردی، جداول و مقاطع زیر سطحی اقدام نمود. تهیه نقشه‌هایی که نشانگر مناطق مستعد پخش سیلاب ، مناطق مستعد توسعه شهری و روستایی و … نمونه‌هایی از این‌گونه نقشه‌ها هستند.

تاثیر شوری آب آبیاری و کود بر روی عملکرد و ترکیب شیمیایی گندم

آزمایشی به منظور ارزیابی میزان شوری آب آبیاری و غلظت روی و اثر متقابل این دو فاکتور شامل چهار سطح شوری آب آبیاری (شاهد، 6، 8 و 10 دسی‌زیمنس بر متر) و سه سطح روی 0، 2/5 و 5 در هزار سولفات روی به صورت محلول‌پاشی با طرح فاکتوریل از پاییز سال 77 در منطقه سروستان در دست اجرا است که نتایج آن در گزارشات بعدی ارسال خواهد شد.

بررسی و ارزیابی حوزه‌های آبخیز بمنظور تهیه شناسنامه آبخیزها

هر حوزه آبخیزداری ویژگیهای خاصی دارد که مستقیما در امر مدیریت حفاظت و احیاء توسعه و بهره‌برداری بهینه، علمی و مجاز از منابع طبیعی موجود در آن دخالت داردد، آگاهی از ویژگیهای هر آبخیز مهمترین وسیله و ابزار برای تعیین و انتخاب نوع مدیریت و شیوه‌های حفاظت احیاء توسعه و بهره‌برداری از منابع موجود در هر آبخیز بهنگامی قابل حصول می‌باشد که از طریق تحقیق و بررسی مورد تایید قرار گرفته و به اثبات رسیده باشد این طرح که به منظور انتخاب عرصه‌های مناسب برای انجام تحقیقات حفاظت آب ، خاک و آبخیزداری به اجرا درمی‌آید. موارد ذیل را برای دستیابی به شناسنامه آبخیزها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد.

ارزیابی دوره‌های کوتاه ‌مدت دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران

پژوهش حاضر با هدف ارتقا دوره های کوتاه مدت مدیران و کارکنان سازمان های دولتی از طریق ارزیابی دوره های برگزار شده «توانمند سازی عمومی» انجام گرفته است. این پژوهش دارای دو پرسش است که پرسش یکم، میزان دانش مدیران در هریک از دوره های منتخب را سنجید ه و پرسش دوم، درجه دشواری، قدرت تشخیص، ماده های خیلی سخت، خیلی آسان و ناروای هر یک از آزمون ها را مورد سنجش قرار داده است. برای اندازه گیری دانش شرکت کنندگان از تست های ارزشیابی 50 ماده ای، که به صورت چهار گزینه ای و فقط دارای یک پاسخ درست بوده و قبلا توسط دفتر آموزش و پژهش استانداری تهران تهیه و اعتبار و روایی آن تایید گردیده بود استفاده گردید. پژوهش حاضر از نوع ارزشیابی و پس رویدادی بوده و از مطالعه توصیفی-تحلیلی به عنوان روش تحقیق استفاده کرده است.حجم گروه نمونه در متغییر اخلاق فردی 54 نفر، در متغییر تربیت قرآنی و راهکارهای آن 12 نفر، در متغییر دستیابی به اطلاعات 21 نفر، در متغییر روابط اجتماعی 82 نفر، در متغییر روابط خانوادگی 50 نفر و در متغییر سیری در اندیشه سیاسی غرب و اسلام 19 نفر بوده است. پس از اجرای مدل های آماری مناسب، یافته های پژوهش نشان داد. دانش مدیران در متغییر روابط خانوادگی بسیار بالا، در متغییرهای تربیت قرآنی و راهکارهای آن و متغییر روابط اجتماعی بالا، در متغییر دستیابی به اطلاعات در حد متوسط، و در متغییر های اخلاق فردی و سیری در اندیشه سیاسی غرب و اسلام بسیار پایین بوده و به طور کلی دانش شرکت کنندگان در دوره های 6 گانه دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران در جامعه مورد مطالعه بالا گزارش شده است. در متغییر اخلاق فردی دامنه ی P از 0/00 تا 0/889 و دامنه ی Rpbis از 0/130- تا 422/0 بوده و تعداد ماده های خیلبی سخت، خیلی آسان و ناروای آن به ترتیب 18 و صفر و 24 ماده بوده است. در متغییر تربیت قرآنی و راهکار های آن دامنه ی P از 0/00 تا 1/00 و دامنه ی Rpbis از 0/228- تا 0/638 بوده و تعداد ماده های خیلبی سخت، خیلی آسان و ناروای آن به ترتیب 1 و 12 و 17 ماده بوده است. در متغییر دستیابی به اطلاعات دامنه ی P از 0/00 تا 0/952 و دامنه ی Rpbis از 0/609- تا 0/231 بوده و تعداد ماده های خیلبی سخت، خیلی آسان و ناروای آن به ترتیب 5 و 3 و 12 ماده بوده است. در متغییر روابط اجتماعی دامنه ی P از 0/037 تا 1/00 و دامنه ی Rpbis از 0/247- تا 0/370 بوده و تعداد ماده های خیلبی سخت، خیلی آسان و ناروای آن به ترتیب 2 و 6 و 6 ماده بوده است. در متغییر روابط خانوادگی دامنه ی P از 0/667 تا 1/00 و دامنه ی Rpbis از 0/184- تا 0/511 بوده و تعداد ماده های خیلبی سخت، خیلی آسان و ناروای آن به ترتیب صفر و 21 و 16 ماده بوده است. در متغییر سیری در اندیشه سیاسی غرب و اسلام دامنه ی P از 0/00 تا 0/947 و دامنه ی Rpbis از 0/238- تا 0/620 بوده و تعداد ماده های خیلبی سخت، خیلی آسان و ناروای آن به ترتیب 22 و 1 و 32 ماده بوده است.

بررسی کارآیی هیدروگرافهای واحد مصنوعی در تعیین سیلابهای حوزه‌های آبخیز

با توجه به اهمیت هیدروگرافهای واحد در تعیین و پیش‌بینی سیلاب رودخانه‌ها و با توجه به گرایش صاحبنظران و کارشناسان مسائل آبی کشور در بهره‌گیری از این مدل در مطالعات آبی، و همچنین برای جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب رودخانه‌ها در نظر است که تحقیقاتی در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان چهارمحال و بختیاری انجام گیرد تا قابلیت کارایی هیدروگرافهای واحد مصنوعی در ارزیابی‌های هیدرولوژیکی آزمون گردد و بهترین روش ساخت هیدروگراف واحد مصنوعی که بیشترین برازش را با هیدروگرافهای واحد طبیعی دارد، بصورت کالیبره شده پیشنهاد گردد، تا بتوان با استفاده از این روش ، سیلابهای این استان را پیش‌بینی کنیم و با برآورد دقیق سیلابها به مدیریت صحیح آبخیزها بپردازیم. برای این منظور ابتدا در حوزه‌های دارای آمار هیدرومتری و بارانسنجی، هیدروگرافهای واحد مصرف حوزه (مشاهده‌ای) را با استفاده از مجموعه داده‌های باران‌سنجی و هیدرومتری و توسل به تجزیه و تحلیل‌های هیدرولوژیکی برای زمانهای متفاوت به دست می‌آوریم سپس هیدروگرافهای واحد مصنوعی به روشهای اشنایدر، SCS و مثلثی برای هر یک از حوزه‌ها محاسبه می‌شود و کلیه ضرایب موجود در روابط مورد استفاده در محاسبه هیدروگرافهای واحد مصنوعی با استفاده از مشخصات هیدروگرافهای واحد استخراج شده و هیدروگراف ریزش خالص در حوزه‌های دارای آمار، برای حوزه‌های فاقد آمار کالیبره می‌شوند تا مقدار مناسب آنها در این حوزه‌ها به دست آید. جهت بررسی تطابق بهینه هیدروگرافهای واحد مصنوعی با هیدروگرافهای واحد معرف حوزه از معیارهای مجموع مربعات خطاب دبی، درصد اختلاف دبی حداکثر لحظه‌ای محاسبه شده و درصد اختلاف دبی حداکثر لحظه‌ای محاسبه شده و درصد اختلاف زمان تا اوج محاسبه شده با مشاهده شده، استفاده می‌شود تا بهترین روش ساخت هیدروگراف واحد مصنوعی که کمترین درصد اختلاف و کمترین مجموع مربعات خطا و یا به عبارت دیگر بیشترین تطابق را داراست مشخص گردد تا در صورت عدم داده‌های هیدرومتری در هر یک از حوزه‌های استان که شرایط یکسانی با حوزه‌های مورد مطالعه دارند برای محاسبه سیلابها از این روشها بهره جست .